دستگاه های بسته بندی در کارگاه ها و کارخانه های تولیدی و بسته بندی نقش بسیار مهمی از پروسه تولید را انجام می دهند. بعد از انجام تولید و تایید نهایی کیفیت محصول مهمترین عامل برای ارائه مناسب و معثر یک محصول به بازار بسته بندی آن محصول است.

دستگاه بسته بندی معمولا مناسب با نیاز مشتری و محل کار دستگاه و محصولاتی که نیاز به بسته بندی دارند تولید و تهیه می شوند.